นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ. และหน่วยงานรัฐอีก 13 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีโอกาสเข้าถึงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้มีสภาพคล่องในการชำระหนี้ และมีทางเลือกในการบริหารจัดการทางการเงินที่ไม่เป็นภาระหนักเกินไป ผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ

ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

มีวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนวันยื่นไม่น้อยกว่า 6 เดือน หนี้บัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด และหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้

วงเงินกู้สูงสุด รายละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี

กำหนดชำระหนี้ภายใน 12 ปี โดยไม่เกินวันเกษียณอายุของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่เกษียณอายุก่อน

เมื่อหักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้แล้ว ต้องมียอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือน

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อต่อเขตพื้นที่การศึกษา และเมื่อคณะกรรมการสำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษาได้ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้ว จะส่งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. เพื่อติดต่อข้าราชการครูและบุคลากรฯ มาทำสัญญาที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ต่อไป

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานผ่านโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ ไปแล้ว 10,722 ราย เป็นจำนวนเงิน 2,294 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่กระทรวงศึกษาฯ ส่วนราชการและสถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับบุคลากรทางการศึกษา ให้ยืนได้อย่างเข้มแข็ง และหลุดพ้นกับดักหนี้อย่างยั่งยืนต่อไป