บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่

มีเ ค ล็ ดลั บมาบอก อย ากรุ่งเรือง อย ากมีทรั พย์ในกระเป๋ามาก ค้าขายเงินดี กำไรงาม

หลวงพ่อຣวຢนั้นนับว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอยุธย า หลวงพ่อຣวຢ ปาสาทิโก หรือ พระมงคลสิทธาจารย์ หลายคนที่เป็นศิษย์บอกว่าท่านเก่งทางด้านเมตต ามหานิยม

โชคล าภ นอกจากวั ตถุมงคลเครื่องร างของข ลั ง ที่ถูกกล่าวข านมาหลายปีนอกจากนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้า

คนทำมาหากินก็ยังบูช าสวดคาถา

ขอพรเสริมมงคลให้ลูกร่ำຣวຢเป็นคาถาเรียกทรัพย์ บางคนเรียกว่า คาถามหาเฮง ใครก็ตามที่ได้บูช าพร้อมกับท่องบทสวดหลวงพ่อຣวຢอยู่เป็น

ประจำก็จะช่วยเสริมความร่ำຣวຢ ให้กับตัวเอง หลายคนถามว่าท่องยังไง อาจจะท่องก่อนออกจากบ้านหรือท่องก่อนการค้าขาย เพื่อเพิ่มความเฮงก็ได้

คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อຣวຢ (ท่องนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิต า จะสัจจานิ เก รัตสะ พระพุทธชิต า สั พพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม มหาลาภัง สั พพะสิทธิ ภะวันตุเม สวดเพื่อขอโชคล าภและทำมาหากินให้ร่ำຣวຢ

VDO=====>>