ราชกิจจาฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 66 นาย เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2566 – เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.นายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 66 นาย ตาบัญชีรายชื่อที่แนบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 66 นาย แบ่งเป็น นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก 36 นาย นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ 14 นาย นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ 8 นาย และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 8 นาย