หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ อามชุติมา โสดาภักดิ์” ซุปตาร์ดวงใหม่ที่มาแรกอีกคนในวงการเพลงลูกทุ่ง
สำหรับ “อาม ชุติมา” ที่โด่งดังจากผลงานการแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะให้กับศิลปิน “ลำไย ไหทองคำ” จนโด่งดังเป็นพลุแตก

แต่จากนั้น อามชุติมา ก็มีปัญหากับต้นสังกัดเดิมจนเป็นเรื่องราวใหญ่โต ทำให้ปัจจุบัน “อาม ชุติมา” ได้ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยว
และไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรออกมาก็ต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับนั้นเรียกได้ว่าดีเกินขาด โดยในเวลาต่อมา “อาม ชุติมา” ได้ไปยกหน้าศัลยกรรมทั้งตาและจมูกเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปมากๆเลยทีเดียว

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา สำหรับ อามชุติมา นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ที่ล่าสุดก็ได้อวดบ้านใหม่ ใหญ่โต อลังการสมฐานะ
โดยเธอนั้นได้โพสต์บ้านหลังใหม่จังหวัดบึงกาฬ พร้อมระบุข้อความว่า “ช่วยแนะนำ วงหมอลำขึ้นบ้านใหม่ แหน่ค่ะ” งานนี้บ้านใหม่เธอจะสวยเเละใหญ่โตขนาดไหนเราไปชมพร้อมกัน

เธอเติบโตมากับครอบครัวที่มีคุณปู่เป็นหมอแคน และคุณยายเป็นหมอลำ เธอจึงซึมซับการร้องเพลงและการเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็ก ๆ จนทำให้เธอนั้นร้องเพลงหมอลำได้
และยังเล่นกีตาร์ได้อีกด้วย ต่อมาเธอเริ่มเข้าประกวดร้องเพลงทั้งระดับโรงเรียนและระดับจังหวัด และเริ่มแต่งและร้องเพลงคัฟเวอร์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวรวมถึงยูทูบ

จนไปเข้าตา อ.ประจักษ์ชัย เนาวรัตน์ เจ้าของค่ายเพลง ไหทองคำ เรคคอร์ด จึงถูกชักชวนให้มาเป็นนักร้องในสังกัด
เ ธ อ จึ ง มี โ อ ก า ส ไ ด้ แ ต่ ง เ พ ล ง ใ ห้ กั บ นั ก ร้ อ ง รุ่ น พี่ อ ย่ า ง  ลำ ไ ย ไ ห ท อ ง คำ  กั บ เ พ ล  ง ผู้ ส า ว ข า เ ล า ะ โ ด ย ส า ว อ า ม ใ ช้ เ ว ล า แ ต่ ง เ พ ล ง นี้ แ ค่   1 0   น าทีเท่านั้น
แ ต่ ห ลั ง จ า ก ที่  มี ปั ญ ห า แ ต ก หั ก กั บ ท า ง ค่  า ย ไ ห ท อ ง คำ  เ ร ค ค อ ร์ ด  ส า ว อ า ม ก็ ตั ด สิ น ใ จ อ อ ก จ า ก ค่ า ย แ ล้ ว หั น ม า เ ป็ น นั ก ร้ อ ง อิ ส ร ะ รั บ ง า น เ อ ง เ ดิ น ส า ย ร้ อ ง เ พ ล ง เ อ ง

dWoOmzN.jpeg

dWoOF6Q.jpeg

dWoOMWS.jpeg

dWobYO1.jpeg

dWoOyRV.jpeg

dWob0eW.jpeg

dWobSk2.jpeg