คุณ  ได้เข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่เธอไปเที่ยวที่สยามสแควร์ตามประสาวัยรุ่น เผอิญได้มีแมวมองเห็นแววความสวย
จึงชักชวนให้เธอไปถ่ายแบบกับทางนิตยสาร ทำให้หลังจากเธอได้มีผลงานการถ่ายแบบกับทางนิตยสารตั้งแต่สมัยที่เธอยังเป็นวัยรุ่น

แม้ในฐานะของการเป็นนักแสดง เธอมักจะได้รับบทร้ายก็ตาม แต่คุณนกกลับรุ่งเรืองในเส้นทางของการเป็นนางแบบเป็นอย่างมาก
เพราะด้วยหน้าตาที่เก๋ไม่เหมือนใคร หุ่นผอมเพรียว บวกกับผิวสีเข้มอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งรูปลักษณ์อันมีเอกลักษณ์ของคุณนกนี้เองทำให้เธอเหมาะสมในเส้นทางของการเป็นนางแบบเป็นอย่างยิ่ง
แต่เมื่อเทียบกับนางแบบคนอื่นคุณนกถือว่าเป็นนางแบบที่ค่อนข้างตัวเล็กเพราะเธอมีส่วนสูงเพียงแค่ 165 ซม. เท่านั้น ซึ่งต่างจากนางแบบทั่วไปที่มักมีส่วนสูง 170 ซม. ขึ้นไป

ทางด้านชีวิตส่วนตัวมีนิสัยที่ขัดกับบทบาทการเป็นนางร้ายของเธอเป็นอย่างมาก เพราะตัวจริงเธอเป็นคนที่น่ารัก ยิ้มแย้ม ใสซื่อ
คุณนกมีความสนิทสนมกับ “คุณกล้วย ปรารถนา สัชฌุกร” นักแสดงรุ่นพี่ในวงการเป็นอย่างมาก คุณนกและคุณกล้วยได้พบเจอเป็นครั้งแรกในกองละครวนิดา

จากนั้นทั้งสองจึงได้รู้จักคุ้นเคยจนสนิทสนมกัน พวกเธอทั้งสองมักไปไหนมาไหนและอยู่ด้วยกันเป็นประจำ
คุณนกเคยพูดไว้ว่าเธอขอให้คุณกล้วยเป็นเหมือนแม่ของเธอ ปัจจุบันทั้งสองยังคบหาและพบปะพูดคุยกันอยู่เสมอเมื่อมีโอกาส

ด้ า น ค ว า ม รั ก  ไ ด้ แ ต่ ง ง า น กั บ “คุ ณ ว ธั ท ชั ย แ ส ง -ชู โต ” เ มื่ อ แ ต่ ง ง า น คุ ณ น ก ไ ด้ เ ป ลี่ ย น ม า ใ ช้ น า ม ส กุ ล ข อ ง ส า มี
แ ล ะ ห่ า ง ห า ย จ า ก ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง เ พื่ อ เ ต รี ย ม ตั ว มี ลู ก ใ ห้ ค ร อ บ ค รั ว ส ม บู ร ณ์ แ น่ น แ ฟ้ น ยิ่ ง ขึ้ น
จ น เ ธ อ ไ ด้ มี บุ ต ร ช า ย ส อ ง ค น ค น แ ร ก ชื่ อ “น ช า ย แ ส ง -ชู โ ต” ชื่ อ เ ล่ น ว่ า “ลู ก ค ลื่ น” ส่ ว น ค น ที่ ส อ ง ชื่ อ “น ธั ท แ ส ง-ชู โต” ชื่ อ เ ล่ น ว่ า “ท ะ เ ล”